Op al onze aanbiedingen, leveringen en werkzaamheden zijn onze algemene verkoop-, leverings en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede van toepassing.

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Installatiebedrijf Frans Hoek, gevestigd te Almelo, hierna te noemen Hoek.
1-2Bijzondere van de voorwaarden van Hoek afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2  Aanbiedingen.
2-1Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2Mondelinge toezeggingen door Hoek zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
Artikel 3  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
3-1Hoek aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
3-2Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Hoek onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
3-3Algemene voorwaarden worden slechts door Hoek aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel 4  Overeenkomst.
4-1De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Hoek door zijn bevestiging.
4-2Elke met Hoek aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
4-3Opdrachtgever zal toestaan dat Hoek zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Hoek zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
4-4Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Hoek bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
4-5Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 5  Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Hoek binden Hoek niet, voor zover deze door hem niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 6  Intellectuele eigendomsrechten.
6-1Op alle door Hoek verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Hoek zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Hoek zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Hoek zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Artikel 7  Tekeningen.
7-1Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Hoek zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Hoek zijn eigendom.
7-2Als Hoek opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan Hoek verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Hoek te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
7-3De adviezen van Hoek ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Hoek is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Hoek zijn producten en diensten.
Artikel 8  Leveringstermijnen.
8-1De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Hoek schriftelijk in gebreke te stellen.
8-2De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Hoek zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.
8-3Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 9  Prijzen.
9-1Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9-2Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
9-3Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
Artikel 10  Aansprakelijkheid.
10-1Hoek is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge mechanische, chemische en biologische invloeden van buitenaf;
Normale slijtage van de geleverde zaken ten gevolge van het dagelijks gebruik;
Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
10-2Hoek is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Hoek of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
10-3Hoek is niet aansprakelijk voor lekkages welke ontstaan bij kitvoegen tussen het sanitair en de ondervloeren c.q. achterwanden.
10-4Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
10-5Hoek zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
10-6Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Hoek.
Artikel 11  Verplichtingen van Hoek.
11-1Hoek is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
11-2Hoek aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.
11-3Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Hoek te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Hoek gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.
Artikel 12  Verplichtingen van de opdrachtgever.
12-1De opdrachtgever zorgt ervoor dat Hoek tijdig kan beschikken;
Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Hoek;
Over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uit gevoerd;
Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
12-2De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
12-3Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
12-4Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Hoek voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 13  Risico beperking.
13-1Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
13-2Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend.
Artikel 14  Meer- en minderwerk.
14-1Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
14-2De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Hoek op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
14-3Door Hoek te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 15  Materialen.
15-1Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
15-2Hoek stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Hoek is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
15-3De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Hoek komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
15-4De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Hoek tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Hoek toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening
15-5Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Hoek doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.
Artikel 16  Aanbetaling.
Hoek is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Hoek de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
Artikel 17  Annuleren.
17-1Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Hoek reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Hoek gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Hoek als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Hoek te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
17-2Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Hoek zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
17-3Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Hoek schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Artikel 18  Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Hoek om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 19  Overmacht.
19-1Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Hoek of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Hoek, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Hoek, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Hoek overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19-2Hoek is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Artikel 20  Nadere bepalingen indien Hoek als opdrachtgever optreedt.
20-1De opdrachtnemer dient Hoek op eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers die door opdrachtnemer of door een derde in het kader van die uitvoering aan het werk zijn gesteld of zullen worden gesteld.
20-2De opdrachtnemer zal Hoek op eerste verzoek de loonstaten van die werknemers ter inzage verstrekken, schriftelijke opgave doen van de plaatsen waar door die werknemers werk is verricht en opgave van de aldaar gewerkte uren.
20-3De opdrachtnemer staat jegens Hoek in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten en uit de wet op de loonbelasting ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers.
20-4De opdrachtnemer is verplicht Hoek op eerste verzoek schriftelijk op te geven de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij de opdrachtnemer is ingeschreven, zijn loonbelastingnummer, en / of zijn geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging ter inzage te verstrekken.
20-5De opdrachtnemer is verplicht Hoek op zijn eerste verzoek een verklaring te tonen inzake opdrachtnemer zijn betalingsgedrag bij die bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaansprakelijkheid (verder te noemen WKa) vastgestelde richtlijnen.
20-6De opdrachtnemer zal moeten aantonen dat zij c.q. de in lid 9 bedoelde derde een volledige en correcte administratie voert met betrekking tot de verschuldigde bedragen aan de bedrijfsvereniging en Ontvanger der directe belastingen betreffende zijn werknemers.
20-7Hoek heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer terzake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door Hoek aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens de opdrachtnemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde Ontvanger te voldoen.
20-8Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtnemer op eerste verzoek van Hoek verplicht terzake van het betreffende werk een G-rekening te openen als in de WKa bedoeld. Hoek zal het recht hebben het gedeelte van de door hem aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt Hoek tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en zolang de opdrachtnemer Hoek nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis zal hebben gesteld zal Hoek gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of de koopsom in te houden.
20-9De opdrachtnemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te doen uitvoeren dan na van Hoek daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring.
20-10  Ingeval de opdrachtnemer enig deel van de overeenkomst door een derde doet uitvoeren, zal hij dit doen ingevolge een overeenkomst waarin mutatis mutandis de leden 1 t / m 11 van dit artikel zijn opgenomen.
20-11  Ingeval van niet nakoming van de door de opdrachtnemer van één van deze hiervoor genoemde verplichtingen, verbeurt hij aan Hoek een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de tussen Hoek en de opdrachtnemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het recht van Hoek om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
Artikel 21  Oplevering.
21-1Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Hoek dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Hoek schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
21-2Kleine gebreken zullen door Hoek zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Hoek slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Hoek valt toe te rekenen
21-3Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Hoek niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.
Artikel 22  Reclame.
22-1Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en / of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Hoek terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering Hoek wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
22-2Hoek dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
22-3Indien de reclame naar het oordeel van Hoek juist is, zal Hoek hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
Artikel 23  Garantie.
Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Hoek aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Hoek zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Hoek na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die Hoek niet zelf vervaardigd, verleend Hoek nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op uren, deze worden in rekening gebracht.
Artikel 24  Eigendomsvoorbehoud.
24-1Zolang Hoek geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Hoek.
24-2Hoek heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
24-3Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 25  Wanprestatie en ontbinding.
25-1Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Hoek ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
25-2Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Hoek heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
25-3Hoek is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Hoek reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Hoek op vergoeding van kosten, schade en interesten.
Artikel 26  Betaling.
26-1Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
26-2Hoek is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
26-3Hoek is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
26-4Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
26-5Uit het enkele feit dat Hoek zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 27  Toepasselijk recht.
Op alle door Hoek gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 28  Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Hoek, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


TOP

   *